Poniżej dostarczamy przykłady fragmentów kodu, które pozwolą na szybki start z interfejsem API urządzenia SMSEagle.

Poniższe przykłady są wskazówkami implementacji do dalszego rozwoju.

PHP Send SMS using HTTP GET

  $base_url = 'https://url-of-smseagle/index.php/http_api/send_sms';
  $params = array(
    'login' => 'john',      
    'pass' => 'doe',    
    'to'    => '1234567',  
    'message' => "my message", 
  );
  $data = '?'.http_build_query($params);
  $ret = fopen($base_url.$data,'r');
  $result = fread($ret,1024);
  fclose($ret);
  if (substr($result,0,2) == "OK") {
  echo "Message has been sent successfully!";
  } else {
  echo "Send message failed!";
  }

C# Send SMS using HTTP GET

using System.Net;
using System.IO;
string baseUrl ="https://url-of-smseagle/index.php/http_api/send_sms";
WebClient client = new WebClient();
client.QueryString.Add("login", "john");
client.QueryString.Add("pass", "doe");
client.QueryString.Add("to", "1234567");
client.QueryString.Add("message", HttpUtility.UrlEncode("My message"));
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0");
Stream receivedStream = client.OpenRead(baseUrl);
StreamReader reader = new StreamReader(receivedStream);
string result = reader.ReadToEnd();
receivedStream.Close();
reader.Close();
return result;

Java Send SMS using HTTP GET

import java.io.*;
import java.net.*;
HttpURLConnection conn;
BufferedReader reader;
String line;
String result = "";
URL baseUrl ="https://url-of-smseagle/index.php/http_api/send_sms";
String charset = "UTF-8";
String query = String.format("login=%s&pass=%s&to=%s&message=%s&format=php",
URLEncoder.encode("john", charset),
URLEncoder.encode("doe", charset),
URLEncoder.encode("1234567", charset),
URLEncoder.encode("My message", charset)
);
url = new URL(baseUrl + "?" + query);
conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod("GET");
conn.connect();
reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
while ((line = reader.readLine()) != null) {
result += line;
}
reader.close();
conn.disconnect();
System.out.println(result);
return result;

Java Send SMS using JSON-RPC

import java.io.*;
import java.net.*;
import net.sf.json.JSONObject;
HttpURLConnection connection = null;
OutputStreamWriter writer = null;
BufferedReader reader = null;
StringBuilder sbuilder = null;
URL serverAddress = null;
serverAddress = new URL("https://url-of-smseagle/index.php/jsonrpc/sms");
connection = (HttpURLConnection) serverAddress.openConnection();
connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
connection.setRequestProperty("Accept", "application/json");
connection.setRequestMethod("POST");
connection.setDoOutput(true);
connection.connect();
//
writer = new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream());
JSONObject parameters=new JSONObject();
parameters.put("login", "john");
parameters.put("pass", "doe");
parameters.put("to", "481234567");
parameters.put("message", "My message");
JSONObject json=new JSONObject();
json.put("method", "sms.send_sms");
json.put("params", parameters);
System.out.println(json);
writer.write(json.toString());
writer.close();
//
reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
sbuilder = new StringBuilder();
String line = null;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
sbuilder.append(line + 'n');
}
connection.disconnect();
reader.close();
String result = sbuilder.toString();
System.out.println(result);
return result;

Python Send SMS using HTTP GET

import urllib
import urllib2
base_url = 'https://url-of-smseagle/index.php/http_api/send_sms'
query_args = { 'login':'john', 'pass':'doe', 'to':'1234567', 'message':'My message' }
encoded_args = urllib.urlencode(query_args)
url = base_url + '?' + encoded_args
result = urllib2.urlopen(url).read()

VB.NET Send SMS using HTTP GET

Imports System.Net
Imports System.IO
Imports System.Web
Dim baseUrl as String = "https://url-of-smseagle/index.php/http_api/send_sms"
Dim client as WebClient = New WebClient()
client.QueryString.Add("login", "john")
client.QueryString.Add("pass", "doe")
client.QueryString.Add("to", HttpUtility.UrlEncode("1234567"))
client.QueryString.Add("message", HttpUtility.UrlEncode("My message"))
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0")
Dim receivedStream As Stream = client.OpenRead(baseUrl)
Dim reader As StreamReader = new StreamReader(receivedStream)
Dim result As String = reader.ReadToEnd()
receivedStream.Close()
reader.Close()
return result

Perl Send SMS using HTTP GET

use strict;
use LWP::Simple;
use LWP::UserAgent;
use URI::Escape;
use Getopt::Long;
use HTTP::Request::Common;
my %args;
GetOptions(
'help' => $args{help},
'smseagleip=s' => $args{smseagleip},
'user=s' => $args{user},
'password=s' => $args{password},
'dstnum=s' => $args{dstnum},
'msg=s' => $args{msg}
);
if(defined($args{help}) || !defined($args{smseagleip}) || !defined($args{user}) || !defined($args{password}) || !defined($args{dstnum}) || !defined($args{msg}) ) {
print "Usage: script_name.pl --smseagleip --user --password --dstnum --msg n";
exit(0);
}
my $text = uri_escape($args{msg});
my $baseurl = "https://".$args{smseagleip}.'/index.php/http_api/';
my $req = GET $baseurl."send_sms?login=$args{user}&pass=$args{password}&to=$args{dstnum}&message=$text";
my $ua = LWP::UserAgent->new();
my $rsp = $ua->request($req);
if($rsp->content == "OK") {
print "Message sent succesfully to $args{dstnum}n";
} else {
print "Sent failure: " . $rsp->content . "n";
}

Powershell Send SMS using HTTP GET

param(
[string]$to = $(throw "Script usage: sendsms.ps1 -to -message "),
[string]$message = $(throw "Script usage: sendsms.ps1 -to -message ")
)
Add-Type -AssemblyName System.Web
$smseagleip = "192.168.0.101"
$username = "john"
$password = "doe"
$smstext = [System.Web.HttpUtility]::UrlEncode($message)
$url = "https://$smseagleip/index.php/http_api/send_sms?login=$username&pass=$password&to=$to&message=$smstext"
$client = New-Object system.Net.WebClient
$result = $client.downloadString($url)
Write-Host $result

Powershell Send SMS using JSON-RPC

$smseagleUrl='https://192.168.1.101/index.php/jsonrpc/sms'
$smseagleLogin='john'
$smseaglePass='doe'
$msgReceiver='123456789'
$msgText='Message test'
$header = @{"Content-Type"="text/plain"}

$jsonBody=@{method="sms.send_sms";params=@{login=$smseagleLogin;pass=$smseaglePass;to=$msgReceiver;message=$msgText}} | ConvertTo-Json -Compress

Invoke-RestMethod -Uri $smseagleUrl -Headers $header -Body $jsonBody -Method Post

CURL Send SMS using HTTP-GET

curl -G --data-urlencode "to=+48123456789" --data-urlencode "message=my message" "https://smseagleip/index.php/http_api/send_sms?login=john&pass=doe"

CURL Send SMS using JSON-RPC

curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"method":"sms.send_sms", "params":{"login":"john","pass":"doe","to":"+48123456789","message":"My message"}}' https://smseagleip/index.php/jsonrpc/sms

VBA Send SMS using HTTP GET

Set objHTTP = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
UrlOfSmseagle = "https://url-of-smseagle"
Phone = "123456789"
Message = "My message"
Url = UrlOfSmseagle & "/http_api/send_sms/?access_token=" & APIAccessToken & "&to=" & Phone & "&message=" & Message
objHTTP.Open "GET", Url, False
objHTTP.Send
Debug.Print objHTTP.ResponseText

Inne języki

SMSEagle może być wykorzystane także z innymi językami programowania/skryptowymi, np. C/C++, Ruby, Powershell, VBScript, itd. W celu wysłania lub odbioru wiadomości SMS utwórz klienta web i skorzystaj z RESTowego HTTP API tak jak w przykładach powyżej.